คำศัพท์ - คำย่อ

ทั้งหมด 1,602 รายการ

1
(Any) Other Business
อื่น ๆ (ถ้ามี)
2
Abandon vessel
การอพยพลูกเรือและผู้โดยสารออกจากเรือหลังจากเกิดอุบัติเหตุตามด้วยการขอความช่วยเหลือ
To evacuate crew and passengers from a vessel following a distress
3
Abandonment of goods
การสละสิทธิ์ในสินค้า
4
Abeam
แนวขวางของเรือ
5
Able seafarer deck
ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ
หมายเหตุ :: หรือใช้คำว่า “Rating as Able Seafarer Deck" ก็ได้
6
Able seafarer engine
ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล
หมายเหตุ :: หรือใช้คำว่า “Rating as Able Seafarer Engine” ก็ได้
7
Aboard, on board
บนเรือ
8
Access
การเข้าถึง
9
Acceptance
การยอมรับ
10
Accommodation
ห้องพัก
11
Accommodation Deck
ห้องพักผ่อนบนดาดฟ้าในเรือ
12
A.B.S.: American Bureau of Shipping
สมาคมจัดชั้นเรือของสหรัฐอเมริกา
13
Accommodation ladder
บันไดที่ติดกับกราบเรือทั้ง 2 ข้างเรือเพื่อใช้ในการขึ้นหรือลงจากเรือ
ship operation Ladder attached to platform at vessel's side with flat steps and handrails enabling persons to embark / disembark from water or shore
14
Acknowledge
การตอบรับ
15
Act, Act of legislation
พระราชบัญญัติ บทบัญญัติแห่งหฎหมายที่พระมหากษัติย์ทรงตราขึ้น โดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรี ถือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่รัฐได้ตราขึ้นไว้เป็นข้อบังคับกำหนดความประพฤติบุคคล ซึ่งตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ อันได้แก่ รัฐสภา
หมายเหตุ :: พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
16
Action Plan
แผนดำเนินการ/แผนปฏิบัติการ
17
Acute dermal toxicity
ความเป็นพิษทางผิวหนังแบบเฉียบพลัน
18
Acute inhalation toxicity
ความเป็นพิษทางการหายใจแบบเฉียบพลัน
19
Ad Hoc Committee
คณะกรรมการเฉพาะกิจ
20
Administration of Port
การบริหารงานท่าเรือ
21
Adoption
การรับรอง
22
Adrift : Floating, not controlled, without a clearly determinable direction
ลักษณะการลอยตัวของเรือโดยไม่ใช่เครื่องจักรควบคุมอาการของเรือ
23
Advance Information
ข่าวสารล่วงหน้า
24
Advanced Fire Fighting
การดับไฟชั้นสูง
25
Advocate
สนับสนุน