เรือประมงพาณิชย์ ถูกถอนทะเบียน

ที่ ภาพเรือ เลขทะเบียน ชื่อเรือ อำเภอ,จังหวัด แจ้งที่ สถานะ
1 268417946 นพพรสมุทร 3 กาญจนดิษฐ์ ,สุราษฎร์ธานี สาขาสุราษฎร์ธานี ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
2 398101136 สินสมนึก หลังสวน ,ชุมพร สาขาชุมพร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
3 493103948 โชคอร่าม เกาะพะงัน ,สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะพะงัน ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
4 544700126 ส.สินสมหวัง 3 ท่าชนะ ,สุราษฎร์ธานี สาขาสุราษฎร์ธานี ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
5 584200289 โชคทองสมใจ ท่าชนะ ,สุราษฎร์ธานี สาขาชุมพร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
6 550004009 ศ.โชคนาวี 20 เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาสมุทรสงคราม ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
7 500054509 ป.โชคสมุทร 111 เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
8 177400044 โชคเบญจา 2 เมืองภูเก็ต ,ภูเก็ต สาขาภูเก็ต ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
9 520083120 ก.ชัยเจริญ 1 เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
10 317702218 ส.โชคสุพัตรานาวี 98 เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
11 514380328 ร.รุ่งมณีรัตน์ เมืองชุมพร ,ชุมพร สาขาชุมพร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
12 267615119 น.ศรีรุ่งโรจน์ 8 เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
13 543400430 จ.โชคดวงดีดี เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
14 564201346 ป.แอนด์แคร์ฟาร์ม ท่าฉาง ,สุราษฎร์ธานี สาขาสุราษฎร์ธานี เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
15 317404323 ล.วีระวัฒนา 2 เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาสมุทรสงคราม ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
16 392006396 ณ.พิชิตมัสยา 9 เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาสมุทรสงคราม ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
17 269017448 ร.ทวีลาภรุ่งเรือง 8 ปราณบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
18 217601411 สินเจริญผล 2 ปราณบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
19 287434046 นาคเสนนำชัย 5 ปราณบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
20 553000567 โชควรรณสิณี เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาสมุทรสงคราม ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
21 550003980 ว.โชคนาวี 19 เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
22 550004017 ว.โชคนาวี 21 เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาสมุทรสงคราม ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
23 530001984 ก.เดชสมุทรนำโชค 2 เมืองสมุทรปราการ ,สมุทรปราการ สาขาสมุทรปราการ ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
24 530001976 ก.เดชสมุทรนำโชค 1 เมืองสมุทรปราการ ,สมุทรปราการ สาขาสมุทรปราการ ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
25 430900496 ฟ้าจรัสแสง , สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด