เรือประมงพาณิชย์ ถูกถอนทะเบียน

ที่ ภาพเรือ เลขทะเบียน ชื่อเรือ อำเภอ,จังหวัด แจ้งที่ สถานะ
1 493103948 โชคอร่าม เกาะพะงัน ,สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะพะงัน เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
2 514380328 ร.รุ่งมณีรัตน์ เมืองชุมพร ,ชุมพร สาขาชุมพร เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
3 564201346 ป.แอนด์แคร์ฟาร์ม ท่าฉาง ,สุราษฎร์ธานี สาขาสุราษฎร์ธานี เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
4 392006396 ณ.พิชิตมัสยา 9 เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาปัตตานี เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
5 553000567 โชควรรณสิณี เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาสมุทรสงคราม เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
6 530001984 ก.เดชสมุทรนำโชค 2 เมืองสมุทรปราการ ,สมุทรปราการ สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
7 530001976 ก.เดชสมุทรนำโชค 1 เมืองสมุทรปราการ ,สมุทรปราการ สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
8 430900496 ฟ้าจรัสแสง , สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
9 430900488 ฟ้าสดใส เมืองระนอง ,ระนอง สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
10 320900184 ลดาวัลย์ , สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
11 310900611 บุญนำผล , สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
12 080911605 เกรียงศักดิ์ 9 , สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
13 536500148 ศิรินภา 4 , สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
14 576501362 หงษ์เจริญ พระสมุทรเจดีย์ ,สมุทรปราการ สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
15 586500017 รอดลายมังกร พระสมุทรเจดีย์ ,สมุทรปราการ สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
16 390903966 ศิริรุ่งโรจน์ เมืองสมุทรปราการ ,สมุทรปราการ สาขาสมุทรปราการ ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
17 399102216 ก.นิยมสิน 11 เมืองสตูล ,สตูล สาขาสตูล เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
18 267429445 อ.พรพิชัย ละงู ,สตูล สาขาสตูล เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
19 319201129 หาญโชคสมุทร 9 ละงู ,สตูล สาขาสตูล เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
20 149100408 ทะเลทอง 19 เมืองสตูล ,สตูล สาขาสตูล เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
21 239110143 พรชัย 41 เมืองสตูล ,สตูล สาขาสตูล เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
22 229109441 ป.อุดมทรัพย์ 20 , สาขาสตูล เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
23 319101882 เกรียงไกร 2 ละงู ,สตูล สาขาสตูล เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
24 309101296 เด่นสมุทร 6 ละงู ,สตูล สาขาสตูล เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
25 439001079 เก็บทองคำ ละงู ,สตูล สาขาสตูล เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด