เรือประมงพาณิชย์ ถูกถอนทะเบียน

ที่ ภาพเรือ เลขทะเบียน ชื่อเรือ อำเภอ,จังหวัด แจ้งที่ สถานะ
1 268417946 นพพรสมุทร 3 กาญจนดิษฐ์ ,สุราษฎร์ธานี สาขาสุราษฎร์ธานี ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
2 398101136 สินสมนึก หลังสวน ,ชุมพร สาขาชุมพร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
3 493103948 โชคอร่าม เกาะพะงัน ,สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะพะงัน เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
4 544700126 ส.สินสมหวัง 3 เมืองสุราษฎร์ธานี ,สุราษฎร์ธานี สาขาสุราษฎร์ธานี ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
5 584200289 โชคทองสมใจ ท่าชนะ ,สุราษฎร์ธานี สาขาชุมพร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
6 550004009 ศ.โชคนาวี 20 เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาสมุทรสงคราม ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
7 500054509 ป.โชคสมุทร 111 เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
8 177400044 โชคเบญจา 2 เมืองภูเก็ต ,ภูเก็ต สาขาภูเก็ต ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
9 520083120 ก.ชัยเจริญ 1 เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
10 317702218 ส.โชคสุพัตรานาวี 98 เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
11 514380328 ร.รุ่งมณีรัตน์ เมืองชุมพร ,ชุมพร สาขาชุมพร เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
12 267615119 น.ศรีรุ่งโรจน์ 8 เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
13 543400430 จ.โชคดวงดีดี เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
14 564201346 ป.แอนด์แคร์ฟาร์ม ท่าฉาง ,สุราษฎร์ธานี สาขาสุราษฎร์ธานี เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
15 317404323 ล.วีระวัฒนา 2 เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาสมุทรสงคราม ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
16 392006396 ณ.พิชิตมัสยา 9 เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาปัตตานี เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
17 269017448 ร.ทวีลาภรุ่งเรือง 8 ปราณบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
18 217601411 สินเจริญผล 2 ปราณบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
19 287434046 นาคเสนนำชัย 5 ปราณบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
20 553000567 โชควรรณสิณี เมืองสมุทรสงคราม ,สมุทรสงคราม สาขาสมุทรสงคราม เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
21 550003980 ว.โชคนาวี 19 เมืองสมุทรสาคร ,สมุทรสาคร สาขาสมุทรสาคร ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
22 530001984 ก.เดชสมุทรนำโชค 2 เมืองสมุทรปราการ ,สมุทรปราการ สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
23 530001976 ก.เดชสมุทรนำโชค 1 เมืองสมุทรปราการ ,สมุทรปราการ สาขาสมุทรปราการ ตรึงพังงา
เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
24 430900496 ฟ้าจรัสแสง , สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด
25 430900488 ฟ้าสดใส เมืองระนอง ,ระนอง สาขาสมุทรปราการ เรือถูกยกเลิก
รายละเอียด